کیسه صفرا

كيسه صفرا عضوي گلابي شكل است كه مجاور و چسبيده به لوب راست كبد است.

در بيماري كيسه صفرا حركات كيسه صفرا اختلال پيدا كرده و رسوب صفرا باعث ايجاد سنگ و سپس عفونت  و درد ميشود.

درد ناشي از التهاب كيسه صفرا ( كله سيستيت)متعاقب مصرف غذا مخصوصن غذاي چرب بيشتر ميشود و گاهي درد تيركشنده به شانه راست انتشار مي يابد.

بعلت مجاورت كيسه صفرا و اثني عشرگاهي درد با دردهاي معده اشتباه ميشود.

سنگ ، ممكن است باعث انسداد مجرا وعفونت كيسه صفرا شود كه درد شديدي خواهد داشت.

سنگريزه ممكن است با عبور يا گير افتادن در مجراي صفراوي مشترك باعث عفونت و التهاب شديد پانكراس يا كبد همراه با زردي شود كه اين عوارض ميتواند بالقوه مرگ آور شوند.

درمان اساسي بيماري سنگ كيسه صفرا جراحي است.

همه بيماران علامتدار توصيه به جراحي ميشوند.در صورت عفونت و درد حاد در همان بستري عمل صورت ميگيرد.

سنگ مجراي صفراوي مشترك به وسليه آندوسكوپي ERCP خارج ميشود .سپس كله سيستكتومي لاپاروسكوپيك انجام ميشود.

جراحي بروش بسته (لاپاروسكوپي) روش انتخابي است.

البته هر عمل لاپاروسكوپي ممكن است تبديل به عمل باز شود.

در موارد غير اورژانس و غير عارضه دار ، بيمار ميتواند همان شب يا فردا  مرخص شود.

در دراز مدت رعايت رژيم غذايي مخصوصي بعد از عمل جراحي برداشتن كيسه صفرا لازم نيست.