پروتز (بزرگ کردن) سینه

مؤثرترین روش برای بزرگ کردن سینه ها استفاده از پروتز پستان است.