پاراتیروئید

غدد پاراتیروئید در نزدیکی تیروئید قرار دارند. اکثر افراد چهار غده پاراتیروئید دارند. پاراتیروئید در تنظیم کلسیم بدن نقش اساسی دارد. بیشترین بیماری پاراتیروئید به ­صورت پرکاری و افزایش تولید هورمون پاراتورمون است که تظاهرات بالینی آن به ­شرح زیر است:

  • سنگ کلیه
  • شکایات گوارشی
  • ضعف خستگی
  • درد استخوان
  • یبوست، تهوع و سوزش سر دل
  • علائم روانی مانند افسردگی و کاهش حافظه
  • پرنوشی
  • پرادراری