فتق

اکثر فتق­ های جدار شکم در ناحیه ­ی کشاله­ ی ران رخ می ­دهند. درمان فتق جراحی است. انواع فتق­ های اولیه یا به ­دنبال جراحی ممکن است نیاز به ترمیم اورژانسی به ­علت گیر افتادن احشا در آن داشته باشند.

فتق ­های برشی به­ دنبال عمل­ های جراحی شکم و در محل برش ایجاد می ­شوند مانند فتق در محل سزارین یا محل جراحی کیسه صفرا.

امروزه اکثر فتق­ ها به روش لاپاروسکوپی جراحی می ­شوند.

احتمال عود فتق در هر دو روش باز و بسته وجود دارد.