سرطان كولون (روده بزرگ)

سرطان روده بزرگ (كولون)

كانسر كولون شايعترين سرطان لوله گوارش است.اين بيماري با جراحي به خوبي مداوا مي شود.

٢٠٪‏ افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ سابقه خانوادگي دارند.از آنجاييكه اكثر تومورهاي روده در زمينه نوعي پوليپ ايجاد مي شوند ،ميتوان با انجام آندوسكوپي روده در فاميل بيمار،زودتر به تشخيص رسيد.

انجام كولونوسكوپي در افراد بالاي ٥٠ سال در كشورهاي پيشرفته باعث يافتن بيماري در مراحل خيلي پايين شده است.

هدف از درمان كارسينوم كولون برداشتن تومور،عروق،غدد لنفاوي و بافتهاي آلوده اطراف آن است.

قسمت انتهايي روده بزرگ كه به مقعد ميرسد ركتوم ناميده ميشود.اغلب سرطانهاي اين ناحيه ابتدا با راديو تراپي سپس با جراحي سپس شيمي درماني مداوا ميشوند.

گاهي سر روده بيرون گذاشته ميشود (استومي) و بعدن بسته ميشود تا اجابت مزاج طبيعي برقرار شود.