افتادگی روده/بيرون زدگي مقعد(پرولاپس)

پرولاپس يا بيرون زدگي مقعد

درجات مختلف بيرون زدگي مقعد و افتادگي روده بزرگ ، خصوصن در خانمهاي زايمان كرده بيشتر از آقايان شيوع دارد.

پرولاپس با هموروييد متفاوت است هرچنداغلب همراه هم وجود دارند.جراحي مرسوم هموروييد تاثيري بر علائم پرولاپس هاي پيشرفته ندارد.

احساس دفع ناقص ، زورپيچ ،نشت و ترشح از علائم شايع پرولاپس ركتوم است.گاهي اجابت مزاج حتي بدون وجود يبوست مشكل است و بيمار نياز به زور زدن زياد احساس ميكند.اما گويي عاملي مانع دفع است.

درمان بيرون زدگي مقعد بستگي به شدت علائم متفاوت است.در آقايان برداشتن مخاط بيرون زده از پايين ترجيح داده ميشود.در خانمها طي جراحي لاپاروسكوپي  روده بالاكشيده ميشود و فيكس ميشود.

قبل و بعد از عمل ،فيزيوتراپي و بيوفيدبك براي تقويت عضلات لگن و اصلاح عملكرد آنها الزامي است. بيمار طي بيوفيد بك ياد ميگيرد كي زور بزند و چگونه خود را شل كند تا دفع اتفاق بيوفتد.