از کجا شروع کنیم (اسلیو معده)

در اولین مراجعه از بیمار شرح حال شامل رژیم های غذایی، بیماری ها، داروها و عادات زندگی گرفته می شود.

قد و وزن دقیق و محاسبه ی BMI عامل تعیین کننده ای برای انتخاب نوع عمل است.

در بعضی موارد نیاز به انجام مشاوره ی روانپزشکی و قلب وجود دارد.

قبل از همه ی اعمال جراحی چاقی نیاز به آندوسکوپی و بررسی معده وجود دارد. آندوسکوپی معمولن تحت بیهوشی کوتاه مدت انجام می شود. هم چنین سونوگرافی کامل شکم و لگن و بررسی وضعیت کبد و مجاری صفراوی لازم است.

آزمایشات زیر درخواست می شود:

CBC ESR
PT PTT
BuN Cr Na K Ca
FBS

Hb A1c
C-Peptid

(TG Chol (LDL,HDL
(AST ALT ALKp Bili (T,D
ALb

T3
T4
TSH
PTH
1-25 OH VIT D
VIT B12
U/A

براي خانم ها در سن باروري تست حاملگي هم اضافه مي شود: BHCG