آشالازي

آشالازي بيماري مري است كه با اختلال در بلع مشخص ميشود. در بيماري آشالازي عضلات قسمت پايين مري در محل اتصال به معده دچار اختلال شده و ضخيم ميشود. بيمار مبتلا به آشالازي دچار اختلال بلع ميشود .در ابتدا اختلال بلع مواد جامد و لقمه است .سپس با پيشرفت بيماري بلع مايعات نيز مشكل ميشود. علت بيماري آشالازي ناشناخته مانده.

از آنجاييكه علائم بيماري مشابه توده ها و تومورهاي مري است بررسي كاملي لازم است.

پس از معاينه و شرح حال نوبت به انجام اقدامات پاراكلينيكي است.انجام اندوسكوپي و عكس رنگي با ماده حاجب باريم براي تشخيص آشالازي و افتراق آن از ساير علل الزامي است.

پس از مسجل شدن تشخيص نوع درمان مشخص ميشود.

اساس درمان  آشالازي جراحي بروش بسته است.(لاپاروسكوپي)

گاهي انجام ديلاتاسيون با بالون از طريق اندوسكوپي انجام ميشود.