اولتراسونیک لیپولیز

ارتعاشات ایجادشده در سلول های چربی توسط فرکانس های خاصی از امواج صوتی می تواند ظرف چند دقیقه موجب خردشدن و به صورت مایع درآمدن سلول های چربی شود.پس از تخریب سلولها با ساکشن چربی آن خارج میشود.