جراحی متابولیک (Metabolic Surgery)

در سال‌های اخیر نام بخش‌های جراحی چاقی به بخش جراحی چاقی (باریتریک) و متابولیک تغییر یافته است.

علت این نام‌گذاری درمان مشترک و هم‌زمان بیماری دیابت نوع دو هم‌زمان با درمان شدن چاقی طی عمل جراحی است.

سردسته‌ی عمل‌های چاقی و متابولیک بای‌پس معده است. نتایج اعجاز گونه‌ی بای‌پس در درمان دیابت نوع دو و هم‌چنین پرفشاری خون از دلایل اقبال جراحان و بیماران به این عمل است. البته تمام اقداماتی که باعث کنترل وزن شود دیابت را نیز تحت کنترل درمی‌آورد، ولی در عمل بای‌پس قبل از کاهش وزن بهبود دیابت مشاهده می‌شود.

جراحی اسلیو معده هم اثر خیلی خوبی بر درمان دیابت و پرفشاری خون دارد و خود را به عنوان جراحی متابولیک مطرح ساخته است. چند نوع جراحی متابولیک دیگر هم وجود دارد که به‌علت عوارض فراوان، درصد کمی از از کل جراحی‌ها را تشکیل می‌دهند. جراحی دئودنال سویچ، انحراف پانکراسی صفراوی و ایلال اینتر پوزیشن از آن جمله هستند.

تماس و مشاوره

جنسیت
وزن کیلوگرم
قد سانتی متر
 
   
مساحت سطح بدن
 
حداقل وزن نرمال
 
وزن ایده آل
 
BMI شاخص توده‌ی بدن